Uit de praktijk


Casus ‘Van analyse naar samenhang’

Maatschappelijke veranderingen in de wijk zorgen voor een duidelijk urgentiebesef om deel te nemen en aan de slag te gaan met de maatschappelijke opdracht. ....lees verder
 
Schoolleider PO: "Zowel team als betrokken ouders zien zichtbare verandering in gedrag, sociale cohesie op school en wijkniveau. De school blijft ook van mening dat school geen eiland in de wijk kan en wil zijn. Een maatschappelijke opdracht kan ons ondersteunen in een proces van ‘herbezinning’ om van daaruit initiatieven, projecten en kaders te ontwikkelen. Er is voldoende kracht en betrokkenheid op dit thema in huis om met deze uitdaging aan de slag te gaan."  [nulmeting]


Casus ‘Naar een brede visie op de maatschappelijke opdracht’

Deze school ging aan de slag vanuit de analyse om samen met ouders en wijkorganisaties de visie op de maatschappelijke opdracht te verkennen. ....lees verder


Schoolleider PO: "Ik vond de dialoog in de stuurgroep het meest waardevolle van het project. En dan met name wat betreft het formuleren van de maatschappelijke opdracht. Het is goed om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Op die manierkom je dan ook dingen tegen van mensen die je niet weet. En dan is het goed om elkaars mening te horen en hierover te praten. Er zijn bijvoorbeeld mensen die dingen zeggen als ‘Wat een onzin, we moeten gewoon les geven en verder niks. Dan is het goed wanneer je in gesprek kunt gaan." [nulmeting]


Casus ‘Wij zijn een verbindende school…’

Bij deze vo-school krijgt de maatschappelijke opdracht vooral vorm vanuit het thema 'Burgerschapsvorming'! ....lees verder

Docent VO: "Behalve aan kennisoverdracht en het verzorgen van een afgeronde opleiding doen we meer. We laten leerlingen kennismaken met sociaal leven." 


KPC Groep